Date
1 15 May'2013 Letter from JS for Implementation of MIS
States

1. Arunachal Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Chhattisgarh
5. Gujarat
6. Haryana
7. Himachal Pradesh
8. Jammu & Kashmir
9. Jharkhand
States

10. Karnataka
11. Madhya Pradesh
12. Maharashtra
13. Manipur
14. Meghalaya
15. Mizoram
16. Nagaland
17. Odisha
18. Punjab
States

19. Rajasthan
20. Sikkim
21. Tamil Nadu
22. Tripura
23. Uttar Pradesh
24. Uttarakhand
25. West Bengal