E2: Saving Bank A/C Status
 • Year
  Month
  Block SubType
  SHG Type
 • Block Type
  ALL
  NRETP
  NRLM Intensive
S.No. State No. of Eligible SHGs No. of SHG's
without bank A/c
% of SHGs
without bank A/c
Rank Last Month's Rank
1 ANDHRA PRADESH 2179238 0 0.00 1 1
2 ASSAM 60704 2331 3.84 8 8
3 BIHAR 453685 0 0.00 1 1
4 CHHATTISGARH 19189 1356 7.07 12 12
5 GUJARAT 38840 7671 19.75 21 21
6 HARYANA 3850 51 1.32 3 3
7 HIMACHAL PRADESH 1391 219 15.74 19 19
8 JAMMU AND KASHMIR 9013 2 0.02 2 2
9 JHARKHAND 25199 2415 9.58 15 15
10 KARNATAKA 26615 3359 12.62 17 17
11 KERALA 215083 12769 5.94 11 11
12 LADAKH 428 18 4.21 9 9
13 MADHYA PRADESH 103768 9329 8.99 14 14
14 MAHARASHTRA 38592 4250 11.01 16 16
15 MANIPUR 1 0 0.00 1 1
16 MEGHALAYA 327 78 23.85 22 22
17 MIZORAM 702 0 0.00 1 1
18 NAGALAND 1715 23 1.34 4 4
19 ODISHA 117077 8584 7.33 13 13
20 PUNJAB 1862 32 1.72 6 6
21 RAJASTHAN 42861 639 1.49 5 5
22 TAMIL NADU 137244 0 0.00 1 1
23 TELANGANA 1232528 0 0.00 1 1
24 TRIPURA 944 51 5.40 10 10
25 UTTARAKHAND 1040 138 13.27 18 18
26 UTTAR PRADESH 23963 3916 16.34 20 20
27 WEST BENGAL 59465 1714 2.88 7 7
Grand Total 4795324 58945 1.23 _ _