Gem Registration Detail
S.No. State Name No of Districts Identified No of Districts Verified No of Blocks Identified No of Blocks Verified No of SHGs Registered No of Individual Registered
1 ANDAMAN AND NICOBAR 0 0 7 6 18 46
2 ANDHRA PRADESH 0 0 0 0 0 27
3 ARUNACHAL PRADESH 0 0 3 1 0 1
4 ASSAM 21 20 122 117 123 720
5 BIHAR 9 9 30 30 3 54
6 CHHATTISGARH 13 11 69 49 91 76
7 GOA 0 0 7 6 0 2
8 GUJARAT 32 31 234 228 716 1213
9 HARYANA 21 19 128 111 19 147
10 HIMACHAL PRADESH 8 4 21 18 19 24
11 JAMMU AND KASHMIR 3 3 29 29 17 52
12 JHARKHAND 15 12 37 29 5 18
13 KARNATAKA 29 29 110 102 81 201
14 KERALA 13 10 117 105 88 218
15 MADHYA PRADESH 47 30 171 82 30 21
16 MAHARASHTRA 10 9 62 52 94 67
17 MANIPUR 2 2 7 4 0 3
18 MEGHALAYA 6 4 8 6 3 4
19 MIZORAM 0 0 17 17 1 8
20 NAGALAND 11 5 25 24 3 16
21 ODISHA 12 10 115 93 95 60
22 PUDUCHERRY 0 0 3 3 1 8
23 PUNJAB 13 11 40 33 23 27
24 RAJASTHAN 25 24 31 30 12 35
25 SIKKIM 0 0 14 14 6 9
26 TAMIL NADU 20 7 305 267 169 759
27 TELANGANA 27 22 116 77 8 105
28 TRIPURA 7 7 4 4 0 15
29 UTTARAKHAND 10 6 76 63 482 125
30 UTTAR PRADESH 10 7 30 26 43 33
31 WEST BENGAL 18 17 262 224 41 126
Total: 382 309 2200 1850 2191 4220