Gem Registration Detail
S.No. State Name No of Districts Identified No of Districts Verified No of Blocks Identified No of Blocks Verified No of SHGs Registered No of Individual Registered
1 ANDHRA PRADESH 13 13 57 57 0 47
2 ARUNACHAL PRADESH 0 0 3 1 0 1
3 ASSAM 33 33 218 218 31 47
4 BIHAR 9 9 30 30 3 50
5 CHHATTISGARH 12 10 52 41 53 19
6 GOA 2 2 8 6 0 2
7 GUJARAT 31 28 224 186 209 270
8 HARYANA 21 19 129 110 16 143
9 HIMACHAL PRADESH 7 2 18 15 15 20
10 JAMMU AND KASHMIR 3 3 9 8 0 13
11 JHARKHAND 15 12 37 29 5 18
12 KARNATAKA 29 29 110 102 80 200
13 KERALA 13 10 116 101 70 183
14 MADHYA PRADESH 47 28 132 32 6 2
15 MAHARASHTRA 8 8 62 52 92 63
16 MANIPUR 2 2 6 3 0 2
17 MEGHALAYA 1 1 2 2 1 1
18 MIZORAM 0 0 17 17 1 5
19 NAGALAND 2 2 2 2 0 0
20 ODISHA 12 10 115 93 88 50
21 PUDUCHERRY 0 0 3 3 0 1
22 PUNJAB 8 3 14 11 11 3
23 RAJASTHAN 25 24 31 30 11 35
24 SIKKIM 0 0 14 14 6 9
25 TAMIL NADU 9 5 138 63 31 91
26 TELANGANA 27 22 131 23 0 5
27 TRIPURA 7 7 3 2 0 0
28 UTTARAKHAND 6 6 73 64 270 79
29 UTTAR PRADESH 10 7 30 26 43 33
30 WEST BENGAL 20 19 263 225 41 126
Total: 372 314 2047 1566 1083 1518