Gem Registration Detail
S.No. State Name No of Districts Identified No of Districts Verified No of Blocks Identified No of Blocks Verified No of SHGs Registered No of Individual Registered
1 ASSAM 33 30 218 124 0 1
2 BIHAR 9 9 29 29 3 43
3 CHHATTISGARH 10 10 40 38 45 16
4 HARYANA 21 18 128 99 8 39
5 HIMACHAL PRADESH 7 2 18 14 15 20
6 JAMMU AND KASHMIR 3 3 5 5 0 0
7 JHARKHAND 15 12 37 27 5 11
8 KARNATAKA 29 29 110 102 80 200
9 KERALA 13 8 104 73 56 145
10 MAHARASHTRA 8 8 62 49 72 30
11 MIZORAM 0 0 17 17 0 0
12 ODISHA 10 9 43 36 69 43
13 RAJASTHAN 25 24 31 30 11 33
14 SIKKIM 0 0 4 0 0 0
15 UTTARAKHAND 13 13 26 19 7 1
16 UTTAR PRADESH 10 7 30 26 42 32
17 WEST BENGAL 20 19 264 225 41 126
Total: 226 201 1166 913 454 740