G:17 Mobile number & SB Account updation Status
S.No. State Name Total SHGs Total SHG Members SHG Members Account Numbers Recorded/Verified % SHG Members Account Numbers Recorded/Verified SHG Members Mobile numbers Recorded/Verified % of SHG Members Mobile numbers Recorded/Verified
1 ANDAMAN AND NICOBAR 1196 11806 107 0.91 107 0.91
2 ANDHRA PRADESH 853160 8933246 3927198 43.96 3927205 43.96
3 ARUNACHAL PRADESH 8462 67133 9988 14.88 9993 14.89
4 ASSAM 341234 3814682 349895 9.17 349902 9.17
5 BIHAR 1055019 12202816 252858 2.07 252858 2.07
6 CHHATTISGARH 261031 2806107 560995 19.99 560995 19.99
7 GOA 3669 47287 2 0.00 2 0.00
8 GUJARAT 272492 2695325 25274 0.94 25274 0.94
9 HARYANA 58260 596331 32522 5.45 32522 5.45
10 HIMACHAL PRADESH 42868 343736 8246 2.40 8246 2.40
11 JAMMU AND KASHMIR 84237 668921 37301 5.58 37301 5.58
12 JHARKHAND 275971 3246579 183473 5.65 183473 5.65
13 KARNATAKA 259714 3053685 1175703 38.50 1175703 38.50
14 KERALA 254521 3523239 80 0.00 80 0.00
15 LADAKH 883 6534 23 0.35 23 0.35
16 LAKSHADWEEP 339 3865 0 0 0 0
17 MADHYA PRADESH 444224 5245745 1462827 27.89 1462829 27.89
18 MAHARASHTRA 598605 5958685 1028794 17.27 1028794 17.27
19 MANIPUR 8115 83772 303 0.36 303 0.36
20 MEGHALAYA 44493 431710 278 0.06 278 0.06
21 MIZORAM 9866 78359 52232 66.66 52232 66.66
22 NAGALAND 14476 124252 65131 52.42 65160 52.44
23 ODISHA 532468 5484455 314722 5.74 314722 5.74
24 PUDUCHERRY 4388 55312 960 1.74 960 1.74
25 PUNJAB 43319 432690 192123 44.40 192128 44.40
26 RAJASTHAN 260019 2860735 1285790 44.95 1285790 44.95
27 SIKKIM 5670 52915 8147 15.40 8147 15.40
28 TAMIL NADU 322948 3661043 206527 5.64 206527 5.64
29 TELANGANA 439911 4691096 1447834 30.86 1447895 30.86
30 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 1003 10322 4 0.04 4 0.04
31 TRIPURA 47924 433147 5734 1.32 5734 1.32
32 UTTARAKHAND 57280 425656 4546 1.07 4546 1.07
33 UTTAR PRADESH 722044 7502232 176261 2.35 176266 2.35
34 WEST BENGAL 1069315 10989283 314765 2.86 314765 2.86
Total 8399124 90542701 13130643 13130764